SUSTAINABLE

HÅLLBARHET

Vi på turnab jobbar ständigt hållbarhet och försöker hela tiden förbättra vårt arbete. Detta leder till bättre produkter, bättre användning av resurser och framförallt en gladare planet.

CERTIFIKAT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

POLICYS

KVALITETSPOLICY

MILJÖPOLICY

MÅL

KVALITETSMÅL

MILJÖMÅL

VAD ÄR HÅLLBARHET?

Ordet hållbarhet är ett begrepp som syftar på att vi ska utnyttja ekosystemet på ett sett som inte överbelastar dess funktioner. Hållbarhet kan delas in i tre subkategorier: ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

 

Dessa subkategorier likt ett kugghjul måste samarbeta för att inte överbelasta ekosystemets funktioner.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk hållbarhet är stommen inom hållbarhet och lägger grunden för social- och ekonomisk hållbarhet. Denna subkategori fokuserar på jordens resurser så som:

 • NATURENS RESURSER INOM PRODUKTION

 • GARANTERA FÖRSÖRJNING AV RENT VATTEN

 • KLIMATREGLERINGAR

 • REKREATION

SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet handlar om grupper och individer av människors förutsättningar i samhället, som ska fördela sociala- och ekonomiska resurser. Alla oberoende av kön, religion eller etnicitet ska ha lika rättigheter samt möjligheter framförallt inom:

 • RÄTTVISA

 • HÄLSA

 • UTBILDNING

 • TRYGGHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet hade från en början två fokus. Ena fokuset var ekonomisk utveckling där målet var att uppnå ekologisk- och social hållbarhet. Det andra fokuset var ekonomisk tillväxt och den ekonomiska tillväxten var på bekostnaden av ekonomisk utveckling.

Idag har de olika fokusen slagits ihop och bildat fokuset "grön tillväxt" där man försöker skapa ekonomisk tillväxt genom ekonomisk utveckling. 

ekologisk hållbarhet.jpg

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, samt att lämna så litet avtryck på miljön som möjligt.

MILJÖ- & KVALITETSMÅL

Miljövänliga transporter med el-lastbil

MILJÖMÅL 1

Minska företagets förbrukning av diesel till den egna lastbilen med minst 20% senast 2022-12-31.

Detta genomförs genom att se över nödvändiga transporter, samt byte till en mer miljövänlig lastbil.

Start Now

MILJÖMÅL 2

Minska företagets elförbrukning med minst 3% i förhållande till omsättningen senast 2022-12-31 och en minskning med minst 20% senast 2025-12-31.

Detta genomförs genom ett byte av samtliga lysrör till ledlysrör, se över och täta eventuella läckage i tryckluftssystemet, samt på sikt installera ett solcellssystem på företagets tak.

Start Now

KVALITETSMÅL 1

Ligga på en leveranssäkerhet på 95% eller bättre.

Detta ska uppfyllas genom:

 • Att uppdatera affärssystemet från Monitor G4 till Monitor G5 för att få en bättre överblick över beläggningen och på så vis garantera leveranstider.

 • Införandet av Måndagsmöten mellan teknikansvarig och order och förfrågan. På mötena ska man få bättre överblick av beläggningen för att på ett mer träffsäkert sätt garantera leveranssäkerheten.

Start Now

KVALITETSMÅL 2

Reklamationer och fel max 5 st/ kund under 1 år.​

Detta ska uppfyllas genom:

 • Skapa en så kallad lathund om reklamationer i en databas, så man kan ta lärdom av misstag även till framtida jobb.

 • Alla avvikelse registreras i Turnabs affärssystem.

 • Fortsätta det fina jobbet med interna reklamationer så vi undviker att felen hinner lämna Turnabs verksamhet.

Bevakningen sker vid månadsmöten och uppkommer störningar så ska dessa förebyggas till framtiden.

Start Now

KVALITET- & MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY

Turnab AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter.

Arbetet strävar mot målet mot en hållbar verksamhet med liten påverkan på miljön.

Att ha ett förebyggande arbete mot all form av miljöpåverkande utsläpp

Lagar och föreskrifter samt andra bindande krav skall infrias och helst överträffas.

Miljöaspekter identifieras och utvärderas och ska ligga som underlag för uppfyllande av de bindande aktiviteter och miljömål och ständiga förbättringar som företaget beslutar.

KVALITETSPOLICY

Turnab är en komplett samarbetspartner inom skärande bearbetning av stål, rostfritt, mässing, plast m.m.

Företaget och var och en av de anställda ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Med produkt menas både varor och tjänster.

För att uppnå detta resultat skall man verka för:

 • Ett fungerande kvalitetssystem.

 • Ansvar för kundens önskemål.

 • Ömsesidigt förtroende inom företaget.

 • Kompetensutveckling genom utbildning och rekrytering.

 • Arbeta för en ständigt förbättrad kvalité.

 • Leva upp till våra intressenters krav och uppfylla alla tillämpliga krav mot myndigheter.

Jättevägen 8, 33375, Reftele, Sverige

Turnab AB

 • Tick tack
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram

#WETURNINYOURDIRECTION