top of page
Hållbarhet---Sustainable.jpg

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 • Turnab AB respekterar FN:s konventioner för mänskliga rättigheter och önskar ta det ansvar vi har gentemot våra anställda.  

 • Vi är en icke-diskriminerande arbetsplats som strävar efter mångfald vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund.  

 • Turnab AB tar avstånd från tvångs- och barnarbete samt är emot köp av sexuella tjänster och barnpornografi.  

 • Jämställdhet ska vara en integrerad del av HR-agendan och vi ska säkra ett jämställdhetsperspektiv i de företagsgemensamma programmen.  

 • Vi ska motverka diskriminering eller trakasserier på grund av ålder, hudfärg, nationalitet, etnicitet, kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller andra särskiljande egenskaper.  

 • Turnab AB accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete. Åtgärder för att förebygga barnarbete skall genomföras med hänsyn till barnets bästa. 

Kundanpassad och specialanpassad legotillverkning med kontraktstillverkning via cnc-svarv.

ARBETSNORMER

 • Turnab AB strävar efter att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade medarbetare i en professionell miljö.  

 • De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla kraven i nationell lag och/eller kollektivavtal samt relevanta ILO-konventioner.  

 • Vi respekterar de anställdas rätt till fri förenings- och förhandlingsrätt i enlighet med lokal arbetslagstiftning. 

Handslag på kontoret

GOD AFFÄRSETIK

 • Turnab AB arbetar systematiskt för att förebygga korruption och har nolltolerans mot alla former av korruption med vilket vi avser missbruk av förtroendeställning för egen eller bolagets vinning, tex genom tillämpning av mutor.  

 • Turnab AB strävar efter att tillhandahålla transparent, korrekt, kontinuerlig och aktuell information och finansiell rapportering av högsta kvalitet.  

 • Turnab AB respekterar och hanterar personuppgifter med omsorg. 

VÄRDERINGAR BLIR TILL VERKLIGHET

Uppförande, även kallat code of conduct är en uppsättning regler som definierar förväntat beteende för en individ eller en organisation. En code of conduct beskriver vanligtvis de etiska och moraliska principer som en organisation eller grupp står för, samt förbjuder oacceptabelt beteende och anger konsekvenserna för överträdelser.

UPPFÖRANDE-KOD

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

UPPFÖRANDEKOD

UPPFÖRANDEKOD TURNAB AB

bottom of page